Instrukcja centrali w DS Eskulap oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Usługi przeniesienia wywołań na inny numer (#76 , #75 , #74, #71):

Wywołania (dzwonki) na Twój telefon mogą być przeniesione na inny telefon, podłączony do tej samej centrali. Możesz wybrać, w jakiej sytuacji wywołania będą przenoszone:

 • przeniesienie, gdy nie odpowiada (#76)
  w takim przypadku Twój telefon będzie dzwonić określoną liczbę dzwonków, po których, jeśli nie podniesiesz słuchawki, wywołanie zostanie przeniesione na wybrany telefon, (przeniesienie nastąpi tylko wtedy, gdy Twój aparat w momencie wywołania był wolny),
 • przeniesienie, gdy zajęty (#75)
  jeśli akurat rozmawiasz przez telefon i ktoś inny zadzwonił do Ciebie, jego wywołanie zostanie natychmiast przeniesione na wybrany telefon,
 • przeniesienie bezwarunkowe (#74)
  Twój telefon nigdy nie zadzwoni, wywołania będą przenoszone na inny telefon niezależnie od tego, czy w danym momencie korzystasz z telefonu, czy nie.

Usługa przeniesienia wywołania gdy nie odpowiada - wybierane cyfry.

Cyfry wybrane na tel.

Znaczenie

#76 XXXXXXX #

Przeniesienie wszystkich wywołań na telefon o numerze XXXXXXX

#76 XXXXXXX #0

Przeniesienie wszystkich wywołań na telefon o numerze XXXXXXX

#76 XXXXXXX #1

Przeniesienie tylko wywołań z miasta na telefon o numerze XXXXXXX

#76 XXXXXXX #2

Przeniesienie tylko wywołań wewnętrznych na telefon o numerze XXXXXXX

#76 XXXXXXX #3

Przeniesienie tylko wywołań z zawieszoną rozmową na telefon o numerze XXXXXXX

 

 

Usługa skasowania i przełączania przeniesienia gdy nie odpowiada.

Cyfry wybrane na tel.

Znaczenie

#76#

Skasowanie usługi przeniesienia wywołania

#76*

Włączenie (jeśli była wyłączona) lub wyłączenie (jeśli była włączona) usługi przeniesienia wywołania z parametrami jak przy poprzednim użyciu usługi przeniesienia. Po wybraniu tych cyfr w słuchawce usłyszysz:

 • sygnał zajętości, jeśli usługa została wyłączona,
 • sygnał potwierdzenia przyjęcia usługi, jeśli usługa została włączona

 

 

Usługa przeniesienia wywołania gdy zajęty - wybierane cyfry.

Cyfry wybrane na tel.

Znaczenie

#75 XXXXXXX #

Przeniesienie wszystkich wywołań na telefon o numerze XXXXXXX

#75 XXXXXXX #0

Przeniesienie wszystkich wywołań na telefon o numerze XXXXXXX

#75 XXXXXXX #1

Przeniesienie tylko wywołań z miasta na telefon o numerze XXXXXXX

#75 XXXXXXX #2

Przeniesienie tylko wywołań wewnętrznych na telefon o numerze XXXXXXX

#75 XXXXXXX #3

Przeniesienie tylko wywołań z zawieszoną rozmową na telefon o numerze XXXXXXX

 

 

Usługa skasowania i przełączenia przeniesienia gdy zajęty - wybierane cyfry.

Cyfry wybrane na tel.

Znaczenie

#75#

Skasowanie usługi przeniesienia wywołania

#75*

Włączenie (jeśli była wyłączona) lub wyłączenie (jeśli była włączona) usługi przeniesienia wywołania z parametrami jak przy poprzednim użyciu usługi przeniesienia. Po wybraniu tych cyfr w słuchawce usłyszysz:

 • sygnał zajętości, jeśli usługa została wyłączona,
 • sygnał potwierdzenia przyjęcia usługi, jeśli usługa została włączona

 

 

Usługa bezwarunkowego przeniesienia wywołania - wybierane cyfry.

Cyfry wybrane na tel.

Znaczenie

#74 XXXXXXX #

Przeniesienie wszystkich wywołań na telefon o numerze XXXXXXX

#74 XXXXXXX #0

Przeniesienie wszystkich wywołań na telefon o numerze XXXXXXX

#74 XXXXXXX #1

Przeniesienie tylko wywołań z miasta na telefon o numerze XXXXXXX

#74 XXXXXXX #2

Przeniesienie tylko wywołań wewnętrznych na telefon o numerze XXXXXXX

#74 XXXXXXX #3

Przeniesienie tylko wywołań z zawieszoną rozmową na telefon o numerze XXXXXXX

 

 

Usługa skasowania i przełączenia bezwarunkowego przeniesienia - wybierane cyfry.

Cyfry wybrane na tel.

Znaczenie

#74#

Skasowanie usługi przeniesienia wywołania

#74*

Włączenie (jeśli była wyłączona) lub wyłączenie (jeśli była włączona) usługi przeniesienia wywołania z parametrami jak przy poprzednim użyciu usługi przeniesienia. Po wybraniu tych cyfr w słuchawce usłyszysz:

 • sygnał zajętości, jeśli usługa została wyłączona,
 • sygnał potwierdzenia przyjęcia usługi, jeśli usługa została włączona


Usługa "nie przeszkadzać"- DND (#22)

Czasami zdarza się, iż w danej chwili nie chcemy odbierać rozmów z zewnątrz ponieważ mamy ważne spotkanie lub z innych powodów. Można skorzystać wówczas z usługi "nie przeszkadzać", która uniemożliwi innym osobom połączenie się z naszym numerem. Usługa działa w ramach grupy abonentów, powoduje wyłączenia abonenta grupy z odbierania rozmów przychodzących, które są kierowane na następnego uczestnika grupy. Rozmowy wychodzące pozostają bez zmian. Po włączeniu usługi jest ona cały czas uaktywniona aż do momentu jej wyłączenia przez abonenta lub wyłączenia centrali.

Cyfry wybrane na tel.

Znaczenie

#22*

Włączenie usługi
Po wybraniu tych cyfr w słuchawce usłyszysz:

 • sygnał zajętości, jeśli usługa została wyłączona,
 • sygnał potwierdzenia przyjęcia usługi, jeśli usługa została włączona,
 • centrala zgłasza się zmienionym sygnałem zgłoszenia centrali 400 Hz - przerywanym
 • na wyświetlaczu telefonów systemowych CTS-20 i http-0535 pojawia się napis "nie przeszkadzać"

#22#

Wyłączenie usługi "nie przeszkadzać"

Po wybraniu tych cyfr w słuchawce usłyszysz sygnał potwierdzenia przyjęcia usługi - usługa została wyłączona.Konta w centrali.

Serwis centrali może zaprogramować w centrali konto, które nie jest związane z fizycznym telefonem przyłączonym do centrali. Konto zazwyczaj powiązane jest z określoną osobą korzystającą z różnych telefonów. Konto posiada numer katalogowy. Właściciel konta może dzwonić z dowolnego telefonu podłączonego do centrali CCA 2720 na swój koszt i z własnymi uprawnieniami zapisanymi na jego koncie. Wymaga to przywołania uprawnień konta na telefon z którego w danej chwili korzysta właściciel tego konta. Aby uniemożliwić korzystanie z konta osobom niepowołanym, ma ono zapisany przez serwis klucz dostępu znany tylko właścicielowi konta. Wykorzystanie konta (przywołanie uprawnień i rejestracja) wymaga podania klucza dostępu do konta. Jeśli właściciel konta przebywa przy dowolnym telefonie centrali, może z tego telefonu przeprowadzać rozmowy rozliczane na jego koncie z jego uprawnieniami. Przed rozmową musi przywołać swoje konto wybierając z tego telefonu: #52 52-XXX XXX-KKKK KKKK, gdzie:

 • #52 - numer usługi przywołującej uprawnienia konta na telefon,
 • XXX - numer katalogowy konta,
 • KKKK - klucz dostępu konta,

Po usłyszeniu sygnału zgłoszenia możesz natychmiast wybierać numery w celu zrealizowania pierwszej rozmowy na swój koszt.Przywołanie uprawnień konta na dany telefon obowiązuje dla wszystkich połączeń z tego telefonu od chwili przywołania konta. Odłożenie słuchawki telefonu na czas dłuższy niż 10 sekund odwołuje to przywołanie po czym telefon działa zgodnie ze swoimi pierwotnymi uprawnieniami. Wybranie cyfr #52 i odłożenie słuchawki (lub #52 i #) powoduje natychmiastowe odwołanie uprawnień konta.Uruchomienie konta nastąpi w momencie wypełnienia wniosku znajdującego się na stronie http://administracja.ump.edu.pl/praca/dokumenty/druki_i_wnioski.aspx i przesłaniu go do Działu Informatyki (DEK).Odbieranie wywołań i przekazywanie rozmowy

W centralach "SLICAN-CCA 2720" zastosowano różne rodzaje wywołania (dzwonienia):

 • wywołanie zwykłe (dzwonek 1 sek z przerwą 4 sek) ma miejsce wtedy, gdy wywołuje Ciebie abonent wewnętrzny.
 • wywołanie zewnętrzne (dzwonek 2 razy po 0,25 sek przerwa 3,5 sek) pochodzi z centrali nadrzędnej (z miasta).
 • wywołanie specjalne (trzy dzwonki po 0,25 sek z przerwą 2 sek.) ma zastosowanie przy specjalnych ulgach.

Po usłyszeniu sygnału wywołania możesz zgłosić się przez podniesienie słuchawki twojego aparatu telefonicznego. Jeśli w trakcie rozmowy dowiesz się, że połączenie ma być kierowane do innego abonenta wewnętrznego centrali "SLICAN-CCA 2720" to możesz przekazać rozmowę poprzez wciśnięcie przycisku Flash. (dla telefonu z wybieraniem impulsowym może to być wybranie cyfry 2). Spowoduje to początek procesu przekazania rozmowy innemu abonentowi wewnętrznemu. Jeśli natomiast chcesz zakończyć rozmowę nie przekazując jej dalej musisz odłożyć słuchawkę na widełki.Przekazanie rozmowy innemu abonentowi wewnętrznemu.

Jeśli chcesz przekazać innemu abonentowi prowadzoną przez Ciebie rozmowę to w trakcie jej trwania musisz wybrać Flash. Usłyszysz wówczas sygnał przekazania centrali, który informuje Cię o tym, że jesteś w stanie PRZEKAZANIA.

W stanie PRZEKAZANIA możesz wybrać:

Flash lub * - spowoduje to powrót do rozmowy z abonentem oczekującym na połączenie, i XXX - spowoduje wybranie abonenta żądanego (XXX -numer abonenta). Po wybraniu numeru abonenta otrzymasz jeden z następujących sygnałów:

 • sygnał zwrotny wywołania
 • sygnał zajętości
 • sygnał nieosiągalności.

Poniżej opisaliśmy możliwości twojego postępowania w tych sytuacjach.

Sygnał zwrotny wywołania - oznacza, że aparat abonenta żądanego jest wolny i abonent żądany otrzymuje sygnał wywołania ("dzwonienie"). W tym momencie możesz postąpić następująco:

 

Sposób 1. Jeśli nie musisz zapowiadać przekazywanej rozmowy to wystarczy, gdy w czasie słuchania sygnału zwrotnego wywołania odłożysz słuchawkę. Od tego momentu abonent oczekujący będzie oczekiwał zgłoszenia się abonenta żądanego. Gdy abonent żądany nie zgłosi się w czasie ok. 40 sekund to wywołanie będzie przekazane ponownie do Ciebie. Otrzymasz wówczas powtórny sygnał wywołania (dzwonienia).

 

Sposób 2. Jeśli chcesz abonentowi żądanemu zapowiedzieć przekazywaną rozmowę to musisz czekać na jego zgłoszenie się i po zapowiedzi możesz odłożyć słuchawkę na widełki. Spowoduje to zestawienie połączenia między abonentem oczekującym i żądanym. Jeżeli abonent żądany nie chce przyjąć zapowiadanej przez Ciebie rozmowy to możesz wrócić do stanu PRZEKAZANIA przez wybranie Flash.

 

Sposób 3. Gdy abonent żądany nie zgłasza się do wywołania. Możesz zrezygnować z wywoływania tego abonenta wybierając Flash. Powracasz w ten sposób do stanu PRZEKAZANIA opisanego wcześniej. Sygnał zajętości oznacza, że abonent żądany jest zajęty.

Jeśli w trakcie słuchania sygnału zajętości odłożysz słuchawkę na widełki aparatu to abonent oczekujący będzie słuchał sygnału oczekiwania i oczekiwał na zwolnienie się zajętego abonenta żądanego przez około 3 minuty. Po tym czasie centrala skieruje do Ciebie wywołanie powtórne abyś wyjaśnił sytuację lub przekazał rozmowę innej osobie.

Przy słuchaniu sygnału zajętości możesz powrócić do stanu PRZEKAZANIA przez wybór Flash (może być 2 dla wybierania impulsowego).

Sygnał nieosiągalności oznacza, że wybrałeś(-aś) nieprawidłowo numer abonenta żądanego lub aparat abonenta żądanego ma źle odłożoną słuchawkę. Jeśli teraz położysz słuchawkę to centrala niezwłocznie skieruje do Ciebie wywołanie powtórne jako informację o błędnym uruchomieniu usługi. Przy słuchaniu sygnału nieosiągalności możesz także wybrać Flash w celu powrotu do stanu PRZEKAZANIA. Jeśli w trakcie przekazywania połączenia nie wybierzesz całego numeru abonenta żądanego i odłożysz słuchawkę to niezwłocznie otrzymasz powtórny sygnał wywołania, który przypomni Ci o tym, że nieprawidłowo zakończyłeś przekazanie.Zwrotne przekazanie rozmowy abonentowi pośredniczącemu (usługa Flash-#39 / Flash-94)

Jeśli chcesz przekazać rozmowę do abonenta, który przekazywał ją Tobie to na tle rozmowy wybierzesz Flash i cyfry #39 lub 94. Wybranie cyfr #39 lub 94 oznacza dla centrali wybranie abonenta, który przed chwilą przekazał Tobie rozmowę.


Zwrotne przekazanie rozmowy.

Numer na #

Numer na 9

Znaczenie

Podczas rozmowy naciśnij FLASH aby zawiesić rozmowę

#39

94

Przekazanie rozmowy z powrotem do abonenta, który nam ją przekazał.Łańcuchowe przekazanie rozmowy (Flash #38).

Łańcuchowe przekazanie rozmowy realizowane jest podobnie jak zwykłe przekazanie rozmowy. Różnica polega na tym, że jeśli abonent, któremu przekazałeś połączenie zakończy rozmowę to wywołanie zostanie skierowane znowu do ciebie w celu kontynuacji lub dalszego przekazywania. Realizacja przekazania łańcuchowego polega na wybraniu Flash (usłyszymy sygnał przekazania), cyfry #38 (ponownie sygnał przekazania) i cyfry XXXX numeru abonenta, któremu przekazujesz łańcuchowo rozmowę. Dalej postępujesz tak samo jak przy zwykłym przekazaniu połączenia.

Łańcuchowe przekazywanie rozmowy.

Numer na #

Numer na 9

Znaczenie

Podczas rozmowy naciśnij FLASH aby zawiesić rozmowę

#38XXXX

95XXXX

Przekazanie rozmowy do abonenta o numerze XXXX, przy czym gdy abonent ten odłoży słuchawkę, rozmowa wróci do Ciebie.Zawieszanie i parkowanie połączeń (Flash #31 i Flash #32).

W trakcie prowadzonej rozmowy zarówno przychodzącej, jak i wychodzącej można zawiesić to połączenie na czas realizacji innego połączenia. Może to być potrzebne np. w przypadku, gdy podczas rozmowy usłyszymy sygnał ponaglenia, świadczący o tym, że właśnie dzwoni do nas osoba z linii miejskiej lub bramofonu. Są trzy sposoby odroczenia połączenia:

 • Zawieszenie chwilowe połączenia
  rozmowa odraczana jest na okres około 10 sekund, poczym ponownie otrzymujemy wywołanie.
 • Zaparkowanie rozmowy na swoim telefonie
  w tym przypadku rozmowę odraczamy na okres ok. 3 minut. Zaparkowana rozmowa powróci po 3 minutach na Twój telefon,
 • Zaparkowanie rozmowy na innym telefonie odroczenie rozmowy na 3 minuty, po upływie których rozmowa zostanie skierowana na inny telefon.


Zawieszenie chwilowe rozmowy.

Zawieszenie rozmowy w trybie chwilowym polega na wybraniu Flash i swojego numeru telefonu (lub Flash + odczekanie ok. 3 sekund). Po przyjęciu usługi centrala potwierdza to sygnałem potwierdzenia przyjęcia usługi i odracza połączenie na ok.10 sekund. Jeśli na twój telefon wysyłane były sygnały ponaglenia (rozmowa z miasta lub bramofonu), po odłożeniu słuchawki twój telefon natychmiast zadzwoni. Możesz wtedy podnieść słuchawkę i porozmawiać z osobą z miasta (lub dzwoniącą z bramofonu). Po zakończeniu rozmowy odłóż słuchawkę - zawieszona rozmowa powróci do Ciebie po maksimum 10 sekundach.


Parkowanie rozmowy na swoim telefonie.

Drugi sposób polega na wybraniu Flash+#31 lub Flash+RRR (gdzie RRR to numer katalogowy twojego rozmówcy). Usługa ma praktyczne zastosowanie z zastosowaniem telefonu systemowego. Następnie centrala potwierdza przyjęcie usługi sygnałem potwierdzenia przyjęcia usługi i odracza połączenie na ok. 3 minuty. Możesz teraz: zadzwonić do kogoś innego lub odłożyć słuchawkę, aby odebrać ponaglające Cię połączenie z miasta . Rozmowa zaparkowana będzie w tym stanie przez 3 minuty, po czym otrzymasz wywołanie od tego abonenta. (Jeśli akurat rozmawiasz przez telefon z kimś innym, otrzymasz sygnał ponaglenia). Jeśli chcesz powrócić do zaparkowanej rozmowy wcześniej, na sygnale zgłoszenia centrali wybierz ponownie Flash+#31 lub Flash+RRR. Aby przejąć zaparkowaną na Twoim telefonie rozmowę z innego telefonu należy na tym telefonie wybrać Flash+#32+TTT, gdzie TTT jest numerem Twojego telefonu.


Parkowanie rozmowy na innym telefonie.

Nazwijmy Twój telefon A. Możesz zaparkować rozmowę na innym telefonie B przez wybranie na A Flash+#32+BBB BBB, gdzie BBB jest numerem telefonu B. Jeśli to zrobisz, zaparkowana rozmowa po trzech minutach wróci na telefon B. Równocześnie, przed upływem 3 minut można powrócić do zaparkowanej rozmowy na telefonie B przez wybranie na B Flash+#31 31. Możesz również przywołać tę rozmowę z dowolnego telefonu w centrali przez wybranie Flash+#32+BBB BBB.Zgłoszenia awarii

  Zgłoszenia awarii

 


Ostatnia modyfikacja: 2022-12-21