Instrukcja dla użytkowników centrali Ericsson MD110

Poniższa instrukcja dotyczy budynków:Kody Autoryzacji w Systemie MD 110

Kody autoryzacji umożliwiają telefonowanie ze swojego lub z innego dowolnego aparatu podłączonego do centrali MD 110, korzystając ze swoich uprawnień i przypisując koszty tej rozmowy do swojego konta. Osobisty kod autoryzacji (zwany dalej KODEM), po wcześniejszym uzgodnieniu, programowany jest przez administratora systemu.

Ogólny kod autoryzacji. Gdy danemu abonentowi przypisany jest ogólny kod autoryzacji (kombinacja od 1 do 7 cyfr) może on tymczasowo zmienić kategorię używanego telefonu do kategorii przypisanej danemu kodowi. Możliwe są trzy warianty użycia kodu autoryzacji:

Uruchomienie konta nastąpi w momencie wypełnienia wniosku znajdującego się na stronie http://administracja.ump.edu.pl/praca/dokumenty/druki_i_wnioski.aspx i przesłaniu go do Działu Informatyki (DEK).Skrócony opis funkcji centrali telefonicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Centrala telefoniczna pozwala użytkownikowi zastosowanie następujących funkcji:Kod autoryzacji aparatu

FUNKCJA

KOD

Zamknięcie aparatu

*72#

Zmiana kodu

#*72*0000*nowy kod#

Otwarcie aparatu

*72*kod#

Wyłączenie kodu autoryzacji

#72*kod#Informacja dla użytkowników GPSK oraz SPSK2

Aby wykonać połączenia wewnętrzne z GPSK do SPSK2 należy przed czterema ostatnimi cyframi numeru dodać 4, natomiast do pozostałych jednostek dzwonimy w sposób normalny wybierając tylko cztery ostatnie cyfry numeru. Wyjątek stanowią numery z końcówkami od 6000-6009 gdzie należy wybrać cały numer: 8546000.

Kiedy dzwonimy z SPSK2 na numery wewnętrzne do systemu UMP oraz GPSK przed czterema ostatnimi cyframi numeru należy dodać 5 np. dla numeru 8546000 należy wykręcić 56000.Wykonywanie połączeń wewnętrznych do SPSK2 i GPSK z centrali Ericsson MD110.

Połączenie wewnętrzne do powyższych budynków wykonujemy wybierając 4 ostatnie cyfry pełnego numeru np. dla numeru 869-1100 wybieramy1100.Wykonywanie połączeń w przypadku awarii łączy międzycentralowych

  Wykonywanie połączeń w przypadku awarii


Zgłoszenia awarii

  Zgłoszenia awarii


Ostatnia modyfikacja: 2022-12-21